• نامه به ریاست محترم جمهور

  1399/05/03

  از آنجایی که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در چند سال گذشته به همین رویه بوده و منجر به عقب ماندگی شدید حقوق آنان از نرخ رسمی تورم شده و دریافتی آنان را در مقابل قیمت واقعی مایحتاج ضروری زندگی بسیار ناچیز و اندک نموده...

  ادامه ...
 • یادداشت روز

  1399/04/30

  فیلمی که از شورای عالی کار بیرون آمده بود همه دیدیم که نمایندگان کارگری قاطعانه از حقوق کارگران دفاع می کردند دیدیم که جناب آقای خدایی در جلسه اظهار داشتند ما اقتصادان نیستیم که تحلیل اقتصادی داشته باشیم وکارشناس امور اجتماعی هم نیستیم که مسایل اجتماعی کشوربه ما ربط داشته باشد

  ادامه ...