1398/07/30

عوارض نشستن بیش از حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              * کمر درد

*پادرد

*بیماری قلبی   

*ضعیف شدن استخوان ها

* گردن درد

*تمرکز نداشتن

*افسردگی