1399/02/10

این داروها را نباید بعد از گذشت تاریخ مصرف استفاده کرد زیرا کاملا اثرپذیری و قدرت خود را از دست می دهند. تحقیقاتی در این مورد انجام شده است که نشان می دهد این داروها ممکن است که در بعضی از موارد حتی بعد از چهار سال هم بتوانند 80 درصد از اپی نفرین خود را حفظ کنند اما اکثریت آن ها بعد از منقضی شدن ، حدود 65 یا 56 درصد از اپی نفرین را از دست می دهند که قابل استفاده نخواهد بود.