1398/07/17

* محل سکونت به مدت زیاد

*نشستن زیاد

* کمبود خواب 

*التهاب مغز

*بیماری های مزمن

*سیگار

*استفاده بیش از حد از رسانه ها

غذاهای فراوردی شده ، شکر وچربی