1399/04/02

برندگان وام از مورخ 99/04/02الی 99/06/04 فرصت دارند به کانون بازنشستگان شهر اصفهان واقع درخانه کارگر مراجعه نمایند و نامه معرفی به بانک را دریافت نمایند