برندگان وام از مورخ 99/04/02 الی 99/06/02 فرصت دارند تا به کانون بازنشستگان شهر اصفهان واقع در خانه کارگر مراجعه نمایند و نامه معرفی به بانک را دریافت نمایند