1398/07/15

قرعه کشی وام قرض الحسنه وام 30،000،000 ریالی مرحله سوم

قرعه کشی وام قرض الحسنه وام ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالی مرحله سوم انجام گردید.

افراد برنده با دردست داشتن دفترچه تامین اجتماعی به کانون کارگران بازنشسته شهر اصفهان واقع درخانه کارگر شهرستان مراجعه و معرفی نامه بانک را دریافت نمایید.