1399/04/22

قرعه کشي مرحله اول سال 99 وام بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي

قرعه کشي مرحله اول وام بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي

برندگان وام از مورخ ۹۹/۰۴/۰۲الی ۹۹/۰۶/۰۴ فرصت دارند به کانون بازنشستگان شهر اصفهان واقع درخانه کارگر مراجعه نمایند و نامه معرفی به بانک را دریافت نمایند