1399/05/04

قرعه کشی مرحله دوم سال 99 وام بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

قرعه کشی مرحله دوم وام بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

قرعه کشی مرحله دوم بازنشستگان  و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهر اصفهان انجام شد بادر دست داشتن دفترچه بیمه به کانون بازنشستگان  واقع در خانه کارگر مراجعه نمایید  تا چنانچه بنامشان وام در امده معرفی نامه به بانک  رادریافت نمایند

فرصت دریافت معرفی نامه تا تاریخ 1399/06/30