بیمه درمان تکمیلی

با توجه به گسترش امکانات و تکنولوژی جدید درمانی و افزایش روز افزون هزینه های پزشکی، بیمه درمان تکمیلی پوشش مناسبی برای رفع نگرانیهای جدی بیمه گزاران و امکان خوبی برای تامین بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه تامین اجتماعی بیمه شدگان در زمان بروز بیماریها و حوادث می باشد.

چنانچه در فیش ماهانه حقوق خود مبلغی تحت عنوان بیمه درمان تکمیلی از حقوق شما کسر نمی گردد، می توانید پس از مطالعه موارد مربوط به ثبت نام بیمه تکمیلی از تاریخ 30 آذرماه لغایت 30 بهمن ماه به یکی از دوصورت زیر در لیست بیمه درمان تکمیلی ثبت نام کنید:

انصراف

چنانچه در فیش ماهانه حقوق خود مبلغی تحت عنوان بیمه درمان تکمیلی از حقوق شما کسر می گردد، می توانید پس از مطالعه موارد مربوط به انصراف از ادامه بیمه تکمیلی از تاریخ 30 آذرماه لغایت 30 بهمن ماه به یکی از دوصورت زیر از ادامه بیمه درمان تکمیلی انصراف دهید:

تعهدات درمانی

جدول تعهدات درمانی

________________________________________________

مراکز درمانی طرف قرارداد

________________________________________________

معرفی نامه های در جریان

_____________________________________________________

هزینه های قطعی شده

_______________________________________________________