• ثبت نام همسر

  1) در صورتیکه برای خود و همسرتان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی به عمل می آورید ابتدا فیش حقوقی گرفته ودر صورتیکه عائله مندی دریافت می کنید ثبت نام به عمل آورید، در غیر اینصورت با شناسنامه همسر و دفترچه بیمه به شعبه مربوطه مراجعه و پس از رفع مشکل و گرفتن فیش حقوقی مجدد اقدام فرمائید.
  تبصره: در صورتیکه همسر شما دارای بیمه تکمیلی فرزندان باشد و یا شخصاً شاغل و یا بازنشسته باشد در این مورد با فیش حقوق همسر و یا بیمه تکمیلی تحت تکفل فرزند با مدارک مستند برای ثبت نام به کانون مراجعه کنید و ثبت نام اینترنتی به عمل نیاورید.
 • ثبت نام فرزندان و پدر و مادر

  2) در صورتیکه بخواهید برای فرزندان و پدر و مادر تقاضای بیمه تکمیلی نمائید باید:
  • الف) قانون همه یا هیچ را رعایت کنید(یا تمام افراد تحت تکفل بیمه شوند یا هیچکدام).
  • ب) با گرفتن فیش حقوق به همان تعدادی که حق اولاد می گیرید ثبت نام کنید.
  • ج) هرگونه موارد بند ب رعایت نشود مسئولیت به عهده ثبت نام کننده است.
  • د) پس از ثبت نام اینترنتی مدارک ردیف 2 باید تحویل کانون شود.
  • ه) در صورتی که برای مادر یا پدر ثبت نام به عمل می آورید، اگر یکی از آنها فوت کرده باشد، باید گواهی فوت تحویل واحد تکمیلی کانون گردد.
مرحله بعد