آدرس و اطلاعات تماس دفاتر کانون

دفتر شماره 1

میدان آزادی (دروازه شیراز)، بلوار دانشگاه اصفهان، روبروی مرکز آموزش توپخانه، بلوار خانه کارگر، خانه کارگر اصفهان، دفتر مرکزی کانون بازنشستگان
صندوق پستی:  8173937487

031-36247187

031-36247156

031-36285152

دفتر شماره 2

خیابان امام خمینی، کیلومتر 3، بعد از چهار راه شریف، کوچه جنب بانک رفاه(تویسرکانی)، پلاک 60

031-33331029

031-33317834

031-33339597

دفتر مشاره 3

خیابان جی غربی، چهار راه اریسون، خیابان توحید(شهرک بانک ملی)، جنب مسجد امام حسین

031-35230997

031-35217103

ارسال پیام برای ریاست کانون