1400/12/15

ائتلاف پاک، پیروز انتخابات کانون کارگران بازنشسته اصفهان

ائتلاف پاک، پیروز انتخابات کانون کارگران بازنشسته اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، آرا نهایی و تایید شده انتخابات کانون کارگران بازنشسته تحت پوشش تأمین اجتماعی اصفهان اعلام و تمام اعضای ائتلاف پاک موفق به کسب رای و پیروز انتخابات شدند.

منتخبان هیأت مدیره:

١.آقای سیدحسن هاشمی کوجانی ٢١٢۶ رای

٢.خانم زهره سلیمانی ١٩٨٠ رای

٣.آقای حیدرعلی مومنی خوراسگانی ١٨٧۶ رای

۴.آقای علی ستاری ١٨۶٣ رای

۵.آقای علی ابراهیمی ١٨۶٠ رای

۶.آقای قربانعلی سلیمانی ١٧۵٢رای

٧.آقای علی یزدانی ١۶٨۴ رای

٨.آقای اکبر عطایی مقصودبیگی ١۶٢٨ رای

٩.آقای رسول مهدی نژاد ١۵٨۴ رای

١٠.آقای محسن تسلیمی ١۵٧٧ رای

١١.آقای محمدرضا احمدی رنانی ١۵۵٧ رای

منتخبین بازرسین:

١.آقای علیرضا منصوری ١۶۴٩ رای

٢.آقای مجید تاج الدین ١۵٧١ رای

٣.آقای علی محمد جعفری ١٢٨٢ رای

بدین ترتیب تمامی اعضای ائتلاف پاک با اکثریت قاطع آرا برنده انتخابات شدند.